Toimitusehdot

Toimitusehdot

AURANMAAN HENKILÖSTÖPALVELU OY:N YLEISET SOPIMUSEHDOT 1.1.2018 ALKAEN

1. Soveltaminen Näitä ehtoja sovelletaan Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy:n ja asiakkaan väliseen henkilöstövuokrausta koskevaan sopimukseen. Näitä ehtoja sovelletaan osapuolten välillä. Nämä ehdot sääntelevät vain Auranmaan ja asiakkaan välistä suhdetta, eikä niihin voi vedota kolmas taho. Näistä ehdoista voidaan poiketa vain osapuolten yhteisellä kirjallisella sopimuksella.
1.1. Asiakkaalla näissä sopimusehdoissa tarkoitetaan asiakasta, joka hankkii Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy:ltä vuokratyövoimaa harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten.
1.2. Vuokratyöntekijällä (jäljempänä työntekijä) tarkoitetaan näissä sopimusehdoissa Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy:ssä työsuhteessa olevaa luonnollista henkilöä, joka suorittaa tilauksesta asiakkaan työnjohdon ja valvonnan alaisena hänelle osoitettuja työtehtäviä, työnjohtotehtäviä tai yksityishenkilön tehtäviä.
1.3. Näiden yleisten sopimusehtojen osapuolilla tarkoitetaan Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy:tä ja asiakasta.

2. Sopimuksen syntyminen Nämä sopimusehdot tulevat sovellettavaksi, kun sopimus työvoiman välittämisestä on solmittu osapuolten kesken. Sopimusehdot on toimitettu asiakkaalle kirjallisena ja kulloinkin voimassa olevat sopimusehdot ovat nähtävillä Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy:n nettisivuilla. Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy varaa mahdollisuuden muuttaa näitä ehtoja.

3. Asiakkaan tulee antaa Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy:lle oikeat ja riittävät tiedot kaikista tilauksen sisältöön liittyvistä seikoista ja työntekijältä edellytettävistä ominaisuuksista, kuten: - työntekijältä edellytettävästä koulutuksesta, ammattitaidosta ja kokemuksesta, sekä työturvallisuuden kannalta erityisesti huomioitavista asioista, kuten työntekijän terveydentilavaatimuksista. - työntekijäkohtaisesti suoritettavista työtehtävistä, työntekopaikasta, tilauksen syystä ja kestosta, työskentelyajoista, työn erityispiirteistä, soveltamastaan työehtosopimuksesta tai muista asiakkaan käytännöistä, joilla voi olla vaikutusta vuokratyöntekijän palkkaukseen tai etuihin. Muutoksista näissä asioissa asiakkaan tulee ilmoittaa välittömästi Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy:lle myös asiakassuhteen aikana. - ennalta tiedossa olevista työn keskeytyksistä jo tilauksen yhteydessä.

4. Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy toimittaa työntekijän asiakkaan käyttöön vastiketta vastaan ja vastaa työntekijän henkilöstökuluista kuten palkasta, sosiaalikuluista ja lakisääteisistä vakuutuksista. Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy:n tieto välitetyn työntekijän työtaidosta, osaamisesta ja soveltuvuudesta tilattuun tehtävään perustuu mahdollisiin koulu- ja työtodistuksiin, aiempien asiakkaiden kokemuksiin, sekä henkilökohtaiseen haastatteluun.

5. Mikäli toimitettu palvelu ei asiakkaan mielestä vastaa sovittua, on asiakkaan keskeytettävä työn suoritus ja ilmoitettava siitä Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy:n edustajalle. Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy pyrkii korjaamaan havaitut puutteet tai, asiakkaan niin halutessa, välittämään tilalle toisen työntekijän. Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy ei takaa työntekijän soveltuvuutta tilattuun tehtävään. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan viipymättä, mikäli katsoo, ettei työntekijä ei sovellu työtehtävään. Mikäli työntekijältä vaadittavia ominaisuuksia ei ole asiakkaan puolelta määritetty, on Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy:llä oikeus arvioida työntekijän soveltuvuus harkintansa mukaisesti.

6. Asiakas sitoutuu - noudattamaan työntekijän osalta työlainsäädäntöä, viranomaismääräyksiä ja sovellettavaa työehtosopimusta. Asiakas vastaa työnjohdosta ja valvonnasta, sekä työn järjestelyihin liittyvistä työnantajavelvoitteista kuten asiakasta sitovien työsuojelumääräysten noudattamisesta. - kohtelemaan työntekijää oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti suhteessa omiin työntekijöihin ja suhteessa muihin vuokratyöntekijöihin sekä noudattamaan vuokratyöntekijöiden osalta tasa-arvolakia, yhdenvertaisuuslakia, tietosuojaa koskevia lakeja sekä muutoin pidättäytymään työntekijän epäasiallisesta kohtelusta työntekijän valinnassa, tilauksen kestäessä sekä tilausta päätettäessä.

7. Vastuu työntekijästä - asiakas vastaa työntekijän työtehtäviin ja työsuojeluasioihin perehdyttämisestä ennen työnteon aloittamista ja siitä että työntekijä saa riittävät tiedot työtehtävistä ja niiden asianmukaisesta suorittamisesta, sekä työssä esiintyvistä haitta- ja vaaratekijöistä. - työ suoritetaan asiakkaan osoittamissa tiloissa ja asiakkaan osoittamilla työvälineillä sekä työmenetelmien mukaisesti, mikäli muusta ei ole erikseen osapuolten välillä kirjallisesti sovittu. - työntekijät siirtyvät asiakasyrityksen välittömän työnjohdon ja valvonnan alaisuuteen heidän saavuttua ensimmäisen kerran asiakasyrityksen määräämään työpaikkaan. Asiakkaan työnjohto ja valvontavastuu päättyvät työntekijän viimeisenä työpäivänä työntekijän poistuttua asiakkaan osoittamasta työkohteesta. - asiakas vastaa työsuojelumääräysten soveltamisesta työntekijän työtehtävissä. Asiakas antaa tekijälle työssä tarpeelliset erikoissuojavaatteet ja välineet (erikoisjalkineet, kypärät, käsineet, kuulo- ja hengityssuojaimet jne.), ja valvoo, että niitä käytetään. - asiakas vastaa, että työterveyshuoltolain mukaiset työpaikkatarkastukset on tehty työntekijän työpaikalla ja työpaikkaselvitys toimitetaan Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy:lle pyydettäessä. - asiakas on velvollinen ilmoittamaan mahdollisesta lakisääteisestä työterveystarkastuksesta, mikäli työntekijän tekemä työ sitä aloittaessa tai myöhemmin olosuhteiden muuttuessa sitä edellyttää. Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy veloittaa tästä aiheutuvat ylimääräiset kustannukset asiakkaalta. - asiakas on velvollinen antamaan työntekijälle lain ja/tai työehtosopimuksen mukaiset tauot ja lepoajat. Työt tulee järjestää siten, että työntekijällä on mahdollisuus lain ja työehtosopimuksen mukaisiin lomiin, vapaisiin ja muihin poissaoloihin. - asiakas voi sopia työntekijän kanssa ylitöiden tekemisestä lain, työehtosopimuksen ja Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy:n kanssa sovittujen rajojen puitteissa. - asiakkaan tulee antaa pyydettäessä Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy:lle kaikki vuokratyönvälitykseen liittyvien työnantajavelvoitteiden täyttämistä varten tarvittavat tiedot kuten tiedot työtodistuksen laatimista, työaikakirjanpitoa ja vuosilomakirjanpitoa varten. - asiakas on velvollinen pitämään työpaikalla työtuntilistaa, johon vuokratyöntekijät merkitsevät työtuntinsa ja johon perustuen he ilmoittavat työtuntinsa palkanmaksua ja laskutusta varten. Asiakas on velvollinen seuraamaan merkittyjen tuntien oikeellisuutta ja huomautettava mahdollisista epäkohdista välittömästi Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy:n edustajalle. Huomautus on tehtävä kirjallisesti viimeistään viikon kuluessa työtuntien laskutuksesta. - työntekijän poissaolon sattuessa Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy pyrkii järjestämää sijaisen mahdollisuuksien mukaisesti, asiakkaan niin halutessa. Poissaolosta on ilmoitettava Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy:n edustajalle heti. - asiakkaalla ei ole oikeutta vuokrata työntekijää edelleen ilman Auranmaan henkilöstöpalvelun suostumusta.

8. Rekrytointi - asiakas sitoutuu siihen, että ei ota Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy:n välittämää työntekijää suoraan omaan palvelukseensa sopimuskauden aikana. Jos näin kuitenkin tapahtuu, on Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy:llä oikeus veloittaa järjestelykustannustensa kattamiseksi rekrytointipalkkio, jonka suuruus on 1 000 € (sis. 0% alv.) per henkilö. Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy:llä on oikeus laskuttaa tämä palkkio välittömästi 7 päivän maksuehdolla. - työntekijän työskenneltyä asiakkaalla 9 kuukautta yhtäjaksoisesti on asiakkaan mahdollista rekrytoida hänet ilman erillistä korvausta myös sopimusajalla. Henkilöstörekrytoinnista voidaan myös sopia erikseen tästä sopimuksesta poikkeavasti. - henkilöstörekrytoinnista on ilmoitettava Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy:n edustajalle vähintään kuukautta ennen työntekijän siirtymistä. - Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy:n välittämät työntekijät eivät saa sopimuskauden aikana vaatia/vastaanottaa asiakkaalle tehdystä suoritteesta korvausta suoraan asiakkaalta.

9. Laskutus ja veloitusperusteet - laskutushinta on suullisesti, tai tarjouksessa kirjallisesti ilmoitettu tuntiveloitus suoritetuntien, tai muun sopimuksessa sovitun laskutusperusteen mukaisesti. Minimiveloitus on viisi (5) tuntia/päivä/henkilö ja viisi (5) kokonaista työsuoritepäivää. Poikkeuksista on sovittava kirjallisesti Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy:n edustajan kanssa tapauskohtaisesti. - Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy laskuttaa tehdyt suoritteet kuukauden välein, ellei toisin ole sovittu ja laskun maksuehto on 7 pv netto. Myöhästyneestä suorituksesta peritään sopimuksen mukainen 14% viivästyskorko. Arvonlisävero peritään kulloinkin voimassaolevan suuruisena. Sopimuksessa mainittuun laskutushintaan sisältyvät kaikki työntekijän sopimus- ja lakisääteiset kulut (palkat, palkkiot, verot, vakuutukset jne.). Asiakas on velvollinen maksamaan viivästyneen laskun perinnästä aiheutuneet kulut kokonaisuudessaan. - Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy varaa oikeuden tarkistaa sopimushintaa työvoimakustannusten muuttuessa.

10. Vahingonkorvausvastuu - Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy ei vastaa työntekijän työssään asiakkaalle aiheuttamasta vahingosta, ellei vahinko johdu sellaisesta työntekijän ammattitaidon, kokemuksen tai koulutuksen puutteesta taikka työhön soveltuvuuteen liittyvästä seikasta, josta Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy näiden sopimusehtojen mukaan vastaa. - Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy ei vastaa välillisistä vahingoista, kuten tulonmenetyksestä, tuotannon keskeytyksestä, tai muusta niihin verrattavissa olevasta vahingosta, eikä työntekijän, asiakasyrityksen, tai sen intressipiiriin kuuluvan, tai kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista aiheutuvista vahingoista. - Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy ei vastaa velkaostoista, lainoista tai niihin verrattavista muista saamisista, mikäli asiakas sellaisia Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy:n välittämälle työntekijälle myöntäisi. - Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy ei vastaa vahingoista, joita asiakkaalle mahdollisesti syntyy siitä, että työntekijä on estynyt suorittamasta sovittua työtä. Tällaisessa tilanteessa Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy:llä on sovittaessa oikeus järjestää toinen työntekijä mahdollisuuksien mukaisesti estyneen tilalle. - Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy ei vastaa vahingoista, joita asiakkaalle mahdollisesti syntyy siitä, että asiakkaalle ei löydy tilauksen mukaista työvoimaa. - asiakas vastaa velvoitteensa laiminlyönnistä tai virheellisestä suorituksesta Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy:lle tai työntekijälle aiheutuvasta vahingosta. Asiakas vastaa myös työntekijän kolmannelle osapuolelle aiheuttamasta vahingosta, mikäli vahinko tapahtuu asiakkaan lukuun työtä tehtäessä. - omaisuus, joka on Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy:n välittämän työntekijän asennettavana, valmistettavana, kuljetettavana, tai muutoin käsiteltävänä, tai huolehdittavana, tai muun toiminnan kohteena on aina asiakkaan vastuulla. - asiakkaan on vaadittava vahingonkorvausta Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy:ltä kahdeksan (8) viikon kuluessa siitä, kun vahingonkorvauksen perusteena oleva tapahtuma tai virhe havaittiin tai se olisi pitänyt havaita, muussa tapauksessa asiakas menettää kokonaan oikeuden mahdolliseen korvaukseen. - Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy:n ja sen välittämien työntekijöiden/edustajien korvausvastuu rajoittuu kaikissa tapauksissa Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy:n vastuuvakuutuksen korvausehtojen mukaan ja siitä vakuutuksesta suoritettavaan korvauksen määrään. - Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy ei vastaa näiden palveluehtojen mukaisesti sille kuuluvien oikeuksien käytöstä tai niistä asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. - Tässä kohdassa 10. kuvattu Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy:n vahingonkorvausvastuu on tyhjentävä, eikä sillä ole muita velvoitteita eikä vastuita kuin ne, joista näissä ehdoissa ja tilauksessa on nimenomaisesti sovittu.

11. Ylivoimainen este (Force Majeure) - kumpikaan osapuoli ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta esteestä, jota osapuolen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon tilaukset ja/tai yleisten sopimusehtojen tekohetkellä ja jonka seurauksia osapuoli ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää. - osapuolen on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä tai sen lakkaamisesta kirjallisesti toiselle osapuolelle.

12. Sopimuksen irtisanominen ja purku - tilauksen ja näiden yleisten sopimusehtojen voimassaoloon ja irtisanomiseen sovelletaan, mitä irtisanomisajasta on osapuolten välillä sovittu sopimuksessa työvoiman välittämisestä. - asiakkaalla ei ole oikeutta irtisanoa tai purkaa määräaikaista tai toistaiseksi voimassa olevaa tilausta vuokratyöntekijän henkilöön liittyvillä perusteilla, ellei Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy:llä ole työsopimuslain mukaisia perusteita vastaavasti irtisanoa tai purkaa vuokratyöntekijän työsuhdetta. - mikäli asiakas laiminlyö maksuvelvollisuutensa tai muutoin olennaisesti rikkoo tilauksen ehtoja tai näitä ehtoja, Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy:llä on oikeus purkaa tilaus. Laiminlyönnistä on huomautettava toista osapuolta kirjallisesti ennen purkamista. Mikäli menettelyä ei korjata 7 päivän kuluessa huomautuksesta Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy:llä on oikeus purkaa tilaus välittömin vaikutuksin. - mikäli toista osapuolta haetaan konkurssiin tai yrityssaneeraukseen tai se asetetaan selvitystilaan, toisella osapuolella on oikeus purkaa tilaus välittömin vaikutuksin.

13. Salassapito - sopijapuolet sitoutuvat pitämään salassa tilauksen ja sopimuksen työvoiman välittämisestä sisällön sekä sopimussuhteen aikana saamansa luottamukselliset tiedot ja olemaan käyttämättä tällaista tietoa mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin tämän sopimuksen mukaisten velvollisuuksiensa täyttämiseen. Edellä mainittu salassapitovelvollisuus koskee myös tilauksen, sopimuksen työvoiman välittämisestä ja yleisten sopimusehtojen voimassaolon jälkeistä aikaa. - Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy:llä on oikeus tarvittaessa luovuttaa tietoja viranomaisille salassapitosäännöksistä poiketen.

14. Oikeuspaikka Tästä sopimuksesta mahdollisesti Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy:n ja asiakkaan välille syntyneistä erimielisyyksistä pyritään sovintoon ensisijaisesti osapuolten keskinäisillä neuvotteluilla. Ne erimielisyydet, joista ei näin päästä sopuun ratkaistaan viimekädessä Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy:n kotipaikan käräjäoikeudessa.

15. Nämä ehdot ovat voimassa 1.1.2018 alkaen toistaiseksi.


AURANMAAN HENKILÖSTÖPALVELU OY www.auranmaa.fi janne@auranmaa.fi p. 040 7625691 ja antti@auranmaa.fi p.040 5092326.

Auranmaan henkilöstöpalvelu Oy 2017, All Rights Reserved.
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
Evästeiden tiedot
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
OK, ymmärrän